Přejít k hlavnímu obsahu

Hlava II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Založení, vznik, trvání spolku

 1. Spolek byl založen původně jako zájmové sdružení právnických osob v oboru vodovodů a kanalizací s názvem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, přičemž s účinností ke dni 1. 6. 2016 se v souladu s občanským zákoníkem změnila právní forma na spolek.
 2. Původní zájmové sdružení právnických osob vzniklo registrací u Obvodního úřadu Praha 1, pod registračním číslem 25/92 ke dni 12. 11. 1992.
 3. Spolek je založen na dobu neurčitou.

§ 2 Název a sídlo spolku

 1. Název spolku je: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (dále v těchto stanovách jen „SOVAK ČR“ nebo „spolek“).
 2. Nejde-li o právní jednání (zejména uzavírání smluv aj.), může spolek též užívat pro svoji prezentaci zkratku, která zní: SOVAK ČR. Případné užití zkratky SOVAK ČR namísto celého názvu spolku však nemá vliv na platnost právního jednání, je-li z ostatních skutečností zjevné, že toto jednání je jednáním spolku.
 3. Sídlo spolku je v obci: Praha.

§ 3 Postavení a působnost spolku

 1. SOVAK ČR je spolkem sdružujícím právnické i fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Spolek není založen za účelem podnikání.
 2. SOVAK ČR sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je:
 1. zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiná likvidace odpadních vod, a to z hlediska vlastnictví nebo správy nebo provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a přímo související vodohospodářské infrastruktury;
 2. rozvoj nebo výstavba vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;
 3. spolupráce s oborem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
 1. SOVAK ČR dále sdružuje vybrané fyzické osoby, které splní podmínky pro čestné členství.
 2. Na základě rozhodnutí valné hromady, jako nejvyššího orgánu spolku, se SOVAK ČR může stát členem jiných organizací.
 3. SOVAK ČR vyvíjí svoji činnost na celém území České republiky.

§ 4 Předmět činnosti spolku

 1. Hlavními činnostmi SOVAK ČR jsou zejména:
 1. formulovat a hájit společné zájmy všech jeho členů ve věcech legislativních, technických a ekonomických;
 2. zabezpečovat koordinaci činností a služeb podle potřeb a zájmů svých členů, zejména informačního, poradenského a vzdělávacího charakteru;
 3. spolupracovat s odbornými organizacemi v tuzemsku a v zahraničí;
 4. pro potřeby svých členů vydávat odborný časopis a zajišťovat chod webových stránek spolku.
 1. SOVAK ČR je v souladu se zákonem oprávněn za účelem podpory hlavních činností nebo hospodárného využití svého majetku vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pro spolkovou činnost, včetně správy spolku. Vedlejší činností spolku je v souladu s živnostenským oprávněním živnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

§ 5 Jednání, podepisování a zastupování za spolek

 1. SOVAK ČR zastupuje v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva či první místopředseda představenstva nebo samostatně ředitel v rámci své působnosti dle těchto stanov.
 2. Představenstvo může k zastupování spolku rovněž pověřit kteréhokoli svého člena – v rámci tohoto pověření pak člen představenstva zastupuje spolek samostatně. V konkrétních případech může spolek pro právní jednání ke svému zastoupení zmocnit třetí osobu.
 3. Výše uvedené orgány spolku jsou při zastupování spolku povinny respektovat rozhodnutí jiných orgánů spolku o záležitostech, které jsou v kompetenci takových jiných orgánů dle zákona či těchto stanov, nebo které si ke svému rozhodnutí vyhradila valná hromada spolku.

Hlava II.

ČLENSTVÍ V SOVAK ČR

 § 6 Členství

 1. Členem SOVAK ČR se mohou stát právnické i fyzické osoby působící v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, a to osoby vlastnící nebo spravující nebo provozující tato zařízení, či osoby zabezpečující jejich rozvoj, případně osoby, které osvědčí jiný zájem na členství, který bude shledán odůvodněným.
 2. V rámci SOVAK ČR existuje řádné členství, přidružené členství a čestné členství.
 3. Řádným členem SOVAK ČR se může za splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) těchto stanov stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem či místem podnikání na území ČR, jejímž hlavním předmětem činnosti je vlastnictví a správa nebo správa nebo provoz vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu a o členství požádá.
 4. Přidruženým členem SOVAK ČR se může za splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) a c) těchto stanov stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem na území ČR, která se podílí na rozvoji a výstavbě vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebo spolupracuje s oborem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, a o členství požádá.
 5. Čestným členem SOVAK ČR se mohou stát fyzické osoby, které se nějakým způsobem zasloužily či přičinily v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, v oborech přidružených, anebo se zasloužily či napomohly rozvoji či fungování SOVAK ČR.
 6. O druhu členství konkrétního člena rozhoduje představenstvo zpravidla při jeho přijetí, jinak kdykoli v průběhu jeho členství v souladu s těmito stanovami.
 7. Na čestné členy se nevztahují ustanovení těchto stanov nebo rozhodnutí valné hromady či představenstva o výši členských příspěvků – čestní členové nejsou povinni členské příspěvky hradit.

§ 7 Vznik členství

 1. Členství v SOVAK ČR vzniká rozhodnutím představenstva SOVAK ČR o přijetí za člena SOVAK ČR na základě písemné přihlášky žadatele o členství.
 2. V přihlášce musí být uvedeny alespoň následující údaje:
 1. obchodní firma, sídlo, IČO a statutární orgán právnické osoby, nebo v případě žadatele fyzické osoby o čestné členství jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu a doručovací adresa;
 2. vztah k oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle § 3 a § 6 těchto stanov;
 3. právní forma a územní působnost právnické osoby nebo funkce či povolání fyzické osoby;
 4. druh členství, o které osoba žádá;
 5. prohlášení žadatele, že v případě jeho přijetí přistupuje ke stanovám a k Etickému kodexu členů SOVAK ČR, který je nedílnou součástí těchto stanov.
 1. Členství v SOVAK ČR přechází na právního nástupce člena SOVAK ČR, pokud tento písemně nesdělí, že členství neakceptuje. To se netýká členů – fyzických osob – členství se nedědí.
 2. Čestné členství je zvláštním druhem členství bez některých práv, které tyto stanovy svěřují řádným či přidruženým členům SOVAK ČR, zejména bez hlasovacích práv na valné hromadě. Čestní členové se nezapočítávají do kvor pro usnášeníschopnost či rozhodnutí valné hromady.

§ 8 Zánik členství

 1. Členství v SOVAK ČR zaniká:
 1. zánikem člena bez právního nástupce, smrtí fyzické osoby nebo neschopností fyzické osoby plnit členské povinnosti po dobu delší než 1 kalendářní rok;
 2. vystoupením ze spolku, které musí být písemně oznámeno spolku – oznámení musí být zasláno doporučenou poštou na adresu sídla SOVAK ČR nebo do datové schránky SOVAK ČR. Členství zaniká dnem, kdy vystoupení člena ze spolku projednalo nebo mělo projednat představenstvo.

Představenstvo je povinno oznámené vystoupení člena ze spolku projednat na svém nejbližším zasedání.

 1. vyloučením člena ze spolku rozhodnutím představenstva SOVAK ČR pro:
 1. hrubé porušení stanov nebo Etického kodexu členů SOVAK ČR;
 2. jednání v rozporu se zájmy SOVAK ČR;
 3. nezaplacení členských příspěvků nebo nákladů za služby.
 1. vyloučením člena rozhodnutím valné hromady pro jiné mimořádné důvody na návrh představenstva.

Hlava III.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ ČLENŮ

§ 9 Práva řádných členů

 1. Řádní členové SOVAK ČR mají tato práva:
 1. účastnit se valné hromady, hlasovat na ní o všech otázkách, které jsou v působnosti valné hromady podle těchto stanov a požadovat na valné hromadě vysvětlení;
 2. volit (fyzické i právnické osoby) a být volen (fyzické osoby), nebo navrhovat svého zástupce ke zvolení do všech orgánů SOVAK ČR;
 3. podávat návrhy a stanoviska k činnosti SOVAK ČR jeho představenstvu;
 4. dostávat informace o jednáních SOVAK ČR, zejména jedná-li SOVAK ČR o zásadních koncepčních otázkách oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;
 5. využívat výsledky činnosti SOVAK ČR, volných nabídek v oboru v oblasti vědy, techniky, know-how apod.;
 6. podílet se na stanoviscích připravovaných SOVAK ČR v oblasti legislativy, ekonomiky a normotvorby;
 7. používat na firemních označeních text „člen SOVAK ČR“ ve spojení se schváleným logem SOVAK ČR;
 8. podle svých zájmů se zapojit do práce některé odborné komise představenstva SOVAK ČR v souladu s jednacím řádem odborných komisí představenstva SOVAK ČR (dále jen „jednací řád“).

§ 10 Práva přidružených členů a práva čestných členů

 1. Přidružení členové SOVAK ČR mají tato práva:
 1. účastnit se valné hromady, hlasovat na ní o otázkách uvedených v § 14 odst. 2 těchto stanov vyjma § 14 odst. 2 písm. b) a požadovat na valné hromadě vysvětlení;
 2. podávat návrhy a stanoviska k činnosti SOVAK ČR jeho představenstvu;
 3. dostávat informace o jednáních SOVAK ČR, zejména jedná-li SOVAK ČR o zásadních koncepčních otázkách oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;
 4. využívat výsledky činnosti SOVAK ČR, volných nabídek v oboru v oblasti vědy, techniky, know-how apod.;
 5. podílet se na stanoviscích připravovaných SOVAK ČR v oblasti legislativy, ekonomiky a normotvorby;
 6. používat na firemních označeních text „člen SOVAK ČR“ ve spojení se schváleným logem SOVAK ČR a podle svých zájmů se zapojit do práce některé odborné komise představenstva SOVAK ČR v souladu s Jednacím řádem.
 1. Čestní členové SOVAK ČR mají tato práva:
 1. účastnit se valné hromady a požadovat na valné hromadě vysvětlení;
 2. podávat návrhy a stanoviska k činnosti SOVAK ČR jeho představenstvu;
 3. podílet se na stanoviscích připravovaných SOVAK ČR v oblasti legislativy, ekonomiky a normotvorby;
 4. používat na firemních označeních nebo u jména text „člen SOVAK ČR“ ve spojení se schváleným logem SOVAK ČR a podle svých zájmů se zapojit do práce některé odborné komise představenstva SOVAK ČR jako host.

§ 11 Povinnosti členů

 1. Členové SOVAK ČR mají tyto povinnosti:
 1. dodržovat stanovy a Etický kodex členů SOVAK ČR;
 2. podílet se na rozvoji a na řešení úloh formovaných SOVAK ČR ve prospěch odborného rozvoje oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;
 3. poskytovat orgánům SOVAK ČR potřebné podklady a informace k uskutečňování představenstvem přijatých rozhodnutí;
 4. uhradit členské příspěvky (vyjma čestných členů) a poplatek za služby. Povinnost uhradit členské příspěvky a náklady za služby vzniká dnem 1. 1. kalendářního roku.

§ 12 Výkon práv členů na Valné hromadě

 1. Členové SOVAK ČR se účastní valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Jde-li o člena – právnickou osobu – je oprávněným zástupcem statutární orgán této osoby a prokazuje se výpisem z příslušného veřejného rejstříku, nezvolí-li si právnická osoba jinak. Zvolí-li si právnická osoba jiného oprávněného zástupce, prokáže se tento zástupce udělenou plnou mocí.

Hlava IV.

ORGANIZACE SPOLKU

§ 13 Orgány SOVAK ČR

 1. SOVAK ČR má pouze orgány podle těchto stanov, nikoli podle dispozitivní zákonné úpravy orgánů spolků. Těmito stanovami je určeno i pojmenování jednotlivých orgánů a rozsah jejich působnosti. Ustanovení § 248–257 občanského zákoníku se nepoužijí.
 2. Orgány SOVAK ČR jsou:
 1. valná hromada
 2. představenstvo
 3. kontrolní komise
 4. ředitel
 1. Představenstvo SOVAK ČR si dále vytváří pro plnění svých funkcí jako poradní orgány odborné komise představenstva SOVAK ČR (dále jen komise).

Oddíl první – Valná hromada

§ 14 Postavení a působnost valné hromady

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SOVAK ČR.
 2. Valná hromada ve své působnosti zejména:
 1. schvaluje změny a doplnění stanov a Etického kodexu členů SOVAK ČR; 
 2. volí a odvolává volené členy představenstva a členy kontrolní komise;
 3. schvaluje zprávu o činnosti SOVAK ČR za uplynulé období;
 4. schvaluje zprávu kontrolní komise o její činnosti, zprávu o stavu hospodaření SOVAK ČR za uplynulé období;
 5. schvaluje zprávu o řádné, popř. mimořádné nebo konsolidované účetní závěrce, nebo mezitímní, stanoví-li její vyhotovení právní předpis či tyto stanovy;
 6. schvaluje program činnosti SOVAK ČR a jeho rozpočet;
 7. rozhoduje o stížnostech na činnost představenstva;
 8. rozhoduje o vyloučení člena SOVAK ČR na návrh představenstva;
 9. rozhoduje o zrušení SOVAK ČR.
 1. Do působnosti valné hromady dále náleží rozhodnutí o dalších otázkách, které si valná hromada k rozhodnutí vyhradí.

§ 15 Svolávání valné hromady

 1. Valnou hromadu svolává představenstvo SOVAK ČR:
 1. řádnou vždy alespoň jedenkrát za rok;
 2. nebo požádá-li o to písemně nebo na valné hromadě nejméně 30 % všech členů SOVAK ČR a stanoví alespoň jeden bod programu jednání valné hromady;
 3. nebo rozhodne-li o tom většina členů představenstva a stanoví bod programu jednání valné hromady.
 1. Valná hromada dle písmen b) a c) musí být svolána do šesti týdnů ode dne doručení žádosti nebo ode dne rozhodnutí představenstva.
 2. Pozvánka na valnou hromadu musí být odeslána všem členům na jimi uvedené adresy, jinak na adresu zapsanou ve veřejném rejstříku nebo na poslední známou adresu nejpozději patnáct dnů před jejím konáním. Sdělí-li člen pro účely zasílání pozvánky elektronickou adresu (e-mail), lze nahradit zasílání pozvánky poštou zasláním na tuto elektronickou adresu.
 3. V pozvánce se uvede den konání, hodina začátku jednání a místo jednání.
 4. V pozvánce je dále uveden program valné hromady v souladu s odst. 1 písm. b) nebo c).

§ 16 Jednání valné hromady

 1. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy valné hromady řídí pověřený člen představenstva. Poté valnou hromadu řídí zvolený předseda valné hromady, nebo, nebyl-li zvolen, i nadále pověřený člen představenstva.
 2. Na program první řádné valné hromady v kalendářním roce je vždy zařazena:
 1. zpráva o činnosti SOVAK ČR za uplynulé období;
 2. zpráva kontrolní komise o její činnosti a o stavu hospodaření SOVAK ČR;
 3. zpráva o řádné účetní závěrce;
 4. volba členů představenstva a kontrolní komise, končí-li jim funkční období;
 5. diskuse k předneseným zprávám.
 1. Na program mimořádné valné hromady je zařazován bod, pro který je valná hromada svolávána.
 2. O doplnění programu valné hromady nad rámec rozeslaného programu může požádat kterýkoli na valné hromadě přítomný člen SOVAK ČR. O zařazení doplňujícího bodu na jednání rozhoduje valná hromada. Bod je zařazen, jestliže pro jeho zařazení hlasovala prostá většina přítomných členů.
 3. Body se na jednání doplňují v pořadí, v jakém byly předkládány.
 4. Pro zajišťování programu a jeho projednání valná hromada volí tyto orgány:
 1. předsedu valné hromady;
 2. zapisovatele, který připravuje návrh usnesení pro přijetí valnou hromadou;
 3. alespoň tříčlennou volební a mandátovou komisi. Komise po zvolení ze svého středu zvolí předsedu. Tato komise zajišťuje prezenci členů na valné hromadě a rozhoduje o oprávněnosti účasti na valné hromadě a organizačně zajišťuje veškerá hlasování na ní. V případě, že se konají volby představenstva, kontrolní komise, nebo některých členů těchto orgánů, nebo se jim funkce potvrzuje, zajišťuje volební a mandátová komise též průběh těchto voleb, vyhodnocení hlasovacích lístků a vyhlášení výsledků voleb;
 4. jednoho ověřovatele zápisu z valné hromady.
 1. Členové orgánů valné hromady jsou voleni z řad přítomných členů SOVAK ČR veřejným hlasováním prostou většinou hlasů přítomných členů.
 2. Na valné hromadě se hlasuje veřejně aklamací, v případě tajného hlasování se hlasuje za pomoci zaškrtnutí způsobu hlasování na hlasovacím lístku a jeho odevzdáním volební komisi.
 3. Zápis z valné hromady vyhotoví zapisovatel do jednadvaceti dnů po konání valné hromady. Po podpisu předsedy valné hromady a ověřovatele elektronickou kopii zápisu kancelář SOVAK ČR uveřejní na webových stránkách SOVAK ČR.
 4. Jednání valné hromady může ve výjimečných případech proběhnout také distančním způsobem za využití vhodných digitálních platforem. V takovém případě je však valná hromada usnášeníschopná, za podmínek, když se jí účastní minimálně 50 % řádných členů a na programu jednání nejsou volby do orgánů spolku. Ostatní ustanovení § 16 se uplatňují s ohledem na technické možnosti použité digitální platformy.

§ 17 Rozhodování valné hromady

 1. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je přítomno alespoň 30 % řádných členů SOVAK ČR.
 2. Každý řádný a přidružený člen SOVAK ČR má jeden hlas.
 3. Hlasování je veřejné, kromě volby členů představenstva a kontrolní komise, kdy je hlasování tajné.
 4. Kterýkoliv z přítomných členů SOVAK ČR je oprávněn podat na valné hromadě návrh či protinávrh. O návrhu či protinávrhu se hlasuje po hlasování o původním návrhu, není-li tento návrh schválen.
 5. K rozhodnutí o změně nebo doplnění stanov se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů SOVAK ČR a současně souhlas nadpoloviční většiny přítomných řádných členů. To neplatí v případě, že je svolaná náhradní valná hromada dle § 18 odst. 1.
 6. Pro rozhodnutí o zrušení SOVAK ČR je nutná účast a souhlas alespoň tří čtvrtin všech členů SOVAK ČR.
 7. O schválení ostatních záležitostí SOVAK ČR rozhoduje prostá většina přítomných členů SOVAK ČR.

§ 18 Náhradní valná hromada

 1. Není-li valná hromada po uplynutí třiceti minut od stanoveného začátku způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala nejpozději do tří dnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.
 2. Na možnost postupu dle odst. 1 je nutno upozornit v pozvánce na řádnou valnou hromadu.

Oddíl druhý Představenstvo

§ 19 Postavení a působnost představenstva

 1. Představenstvo je statutárním orgánem SOVAK ČR. Členem představenstva mohou být pouze fyzické osoby.
 2. Představenstvo má devatenáct členů, z čehož 18 členů je volených valnou hromadou SOVAK ČR a devatenáctým členem představenstva je ředitel.
 3. Ze svého středu si představenstvo volí předsedu a tři místopředsedy, přičemž při jejich volbě představenstvo určí, který z nich je prvním místopředsedou.
 4. Představenstvo dále volí ředitele SOVAK ČR, který se stane jeho devatenáctým členem.
 5. Volené členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členství v představenstvu je nezastupitelné.
 6. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na období čtyř let, s výjimkou ředitele, jehož funkční období je shodné s dobou trvání jeho pracovního poměru na pozici ředitele a končí nejpozději v den skončení jeho funkce ředitele.
 7. Členové představenstva jsou zpravidla voleni z řad statutárních zástupců řádných členů spolku. Opětovná volba je možná.
 8. Volby volených členů představenstva se provádějí zásadně tajně.
 9. Člen představenstva, který není ředitelem, může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným na adresu sídla SOVAK ČR. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo anebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno odstoupení projednat na svém nejbližším zasedání.
 10. Člen představenstva, který je zároveň ředitelem, smí odstoupit z funkce člena představenstva pouze pokud k témuž dni skončí i jeho pracovní poměr na pozici ředitele. Odstoupí-li ředitel z funkce člena představenstva, je takové odstoupení neplatné, jestliže zároveň nevypověděl svůj pracovní poměr jako ředitel a neskončí v této funkci k témuž dni, k němuž odstoupil z funkce člena představenstva. Projednání či neprojednání odstoupení ředitele z funkce člena představenstva nemá v tomto případě žádné následky.
 11. Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může za členy, jejichž členství v představenstvu zaniklo, kooptovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
 12. Na místo kooptovaných členů představenstva zvolí nejbližší valná hromada nové členy, jejichž funkční období skončí s funkčním obdobím členů, za které byli zvoleni. Valná hromada může i pouze potvrdit funkci kooptovaným členům, jejichž funkce tak bude pokračovat až do konce řádného funkčního období člena, jehož nahradili.
 13. Do působnosti představenstva patří následující:
 1. rozhodnutí o volbě ředitele – devatenáctého člena představenstva SOVAK ČR;
 2. rozhodnutí o přijetí za člena SOVAK ČR a o jeho druhu členství;
 3. rozhodnutí o zrušení členství člena v SOVAK ČR ve smyslu § 8 písm. c) těchto stanov;
 4. rozhodnutí o zřízení, náplni činnosti a složení komisí na návrh řádných členů SOVAK ČR nebo i bez návrhu, o jejich zrušení či o změně jejich složení nebo náplni činnosti;
 5. rozhodnutí o jmenování a odvolání předsedy komise;
 6. rozhodnutí o svolání a organizačního zajištění valné hromady;
 7. výkon usnesení valné hromady, nespadá-li záležitost do kompetence ředitele;
 8. zabezpečení vedení účetnictví SOVAK ČR;
 9. stanovuje výši členských příspěvků a poplatku za služby uvedených ve fakturačních pravidlech SOVAK ČR.

§ 20 Svolání zasedání představenstva

 1. Představenstvo je svoláváno nejméně pětkrát v kalendářním roce na řádné zasedání podle plánu práce nebo dle rozhodnutí představenstva, a to písemnou pozvánkou.
 2. Představenstvo svolává jeho předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen představenstva.
 3. Mimořádné zasedání představenstva svolává předseda nebo místopředseda představenstva, a to do čtrnácti dnů po obdržení žádosti, jestliže o to požádá alespoň pět členů představenstva.
 4. Představenstvo se svolává písemně nejméně deset dnů předem.
 5. V pozvánce musí být uveden den konání, hodina začátku, místo jednání a jeho program, obsahující body, o kterých se na představenstvu bude hlasovat, jakož k ní i musí být přiloženy materiály a podklady pro toto rozhodnutí k prostudování.
 6. Pozvánku podepisuje předseda anebo místopředseda, případně pověřený člen představenstva.

§ 21 Jednání představenstva

 1. Jednání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda anebo pověřený člen Představenstva.
 2. Jednání se řídí programem představenstva. Program jednání představenstva je stanovován na základě plánu práce, případně rozhodnutí svolavatele.
 3. Navrhovat změny a doplnění programu může každý člen představenstva. O zařazení do programu rozhoduje většina přítomných členů představenstva.
 4. Každý člen představenstva je oprávněn předložit svá stanoviska v rámci programu.
 5. Jednání představenstva se jako jeho člen účastní též ředitel SOVAK ČR.
 6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jeho jednání jiné osoby s ohledem na obsah projednávané záležitosti.

§ 22 Rozhodování představenstva

 1. Představenstvo je obecně způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 2. O přijetí usnesení k jednotlivým bodům programu rozhoduje většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Na představenstvu se hlasuje veřejně.
 3. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva dotyčná osoba nehlasuje.
 4. Vyhotovuje-li se zápis z jednání představenstva, obsahující přijatá usnesení a rozhodnutí představenstva, podepisuje jej předseda představenstva nebo kterýkoli z místopředsedů představenstva, a to společně s kterýmkoli dalším členem představenstva, který správnost písemného záznamu rozhodnutí ověří a potvrdí svým podpisem.
 5. Představenstvo může rovněž rozhodovat mimo zasedání způsobem per rollam. Osoba, svolávající jednání představenstva namísto pozvánky rozešle členům představenstva návrh rozhodnutí způsobem, jakým by zasílala pozvánku na jednání představenstva. Člen představenstva hlasuje pro nebo proti návrhu rozhodnutí. Odchylné či pozměňovací návrhy, protinávrhy nebo hlasování s výhradou se při tomto způsobu hlasování nepřipouští. Návrh rozhodnutí musí dále obsahovat výzvu členovi představenstva k vyjádření a lhůtu pro toto vyjádření. Nevyjádří-li se člen představenstva ve lhůtě, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí a hlasoval proti. Pro schválení rozhodnutí je nezbytné, aby pro něj v písemné formě hlasovala svým vyjádřením alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva. O výsledku hlasování per rollam vyhotoví osoba, která rozeslala návrh rozhodnutí bezodkladně po jeho skončení zápis, který podepíše a seznámí s ním ostatní členy představenstva. Správnost zápisu ověří svým podpisem kterýkoli další člen představenstva na základě kontroly předložených podkladů (písemných vyjádření členů obsahujících hlasování), jež budou přílohou takového zápisu.

Oddíl třetí – Kontrolní komise

§ 23 Postavení a působnost kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem, který kontroluje hospodaření SOVAK ČR, kontrolní činnost vykonává nejméně dvakrát ročně.
 2. Členem kontrolní komise mohou být pouze fyzické osoby.
 3. Kontrolní komise má tři členy, které volí a odvolává Valná hromada. Funkční období každého člena je čtyři roky. Členství v kontrolní komisi je nezastupitelné. Volby členů kontrolní komise se provádějí zásadně tajně, způsobem dle těchto stanov.
 4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise.
 5. Člen kontrolní komise může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným na adresu sídla SOVAK ČR. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala anebo měla projednat kontrolní komise. Kontrolní komise je povinna odstoupení projednat na svém nejbližším zasedání.
 6. Kontrolní komise, u které počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může za členy, jejichž členství v kontrolní komisi zaniklo, kooptovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
 7. Na místo kooptovaných členů kontrolní komise zvolí nejbližší Valná hromada nové členy, nebo kooptované členy ve funkci potvrdí. Funkční období těchto potvrzených nebo nově zvolených členů skončí s funkčním obdobím členů, za které byli zvoleni.
 8. Kontrolní komise především přezkoumává řádnou, popř. mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní závěrku a hospodaření SOVAK ČR, přijímá též usnesení a vyjádření k záležitostem SOVAK ČR.
 9. O svých zjištěních informuje představenstvo. Zprávu o své činnosti, o stavu hospodaření a o řádné, popř. mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrce předkládá Valné hromadě, které se vždy účastní alespoň jeden pověřený člen Kontrolní komise.
 10. Zasedání kontrolní komise je svoláváno dle potřeby jejím předsedou.
 11. Jednání kontrolní komise řídí její předseda. Jednání se řídí schváleným programem jednání kontrolní komise.
 12. O přijetí usnesení k jednotlivým bodům programu zasedání kontrolní komise rozhoduje většinou svých členů. Při volbě a odvolání předsedy kontrolní komise dotyčná osoba nehlasuje.
 13. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena pPředstavenstva nebo s funkcí ředitele.

Oddíl čtvrtý – Ředitel

§ 24 Postavení a působnost ředitele

 1. Ředitel je individuálním orgánem spolku. Ředitele volí a odvolává představenstvo SOVAK ČR. Ředitel se zvolením stává devatenáctým členem představenstva.
 2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba.
 3. Funkční období členství ředitele v představenstvu se shoduje s dobou trvání jeho pracovního poměru ve funkci ředitele SOVAK ČR a končí současně s ukončením jeho funkce ředitele.
 4. Ředitel vykonává svoji funkci v pracovním poměru, pracovní smlouvu s ním po jeho jmenování představenstvem uzavře bez zbytečného odkladu v zastoupení SOVAK ČR předseda představenstva.
 5. Funkce ředitele SOVAK ČR je neslučitelná s funkcí předsedy Představenstva.
 6. Ředitel stojí v čele kanceláře SOVAK ČR. Počet zaměstnanců Kanceláře, jeho složení, působnost a mzdy zaměstnanců schvaluje představenstvo v rámci své činnosti.
 7. Ředitel je oprávněn zastupovat spolek ve všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami svěřeny výlučně představenstvu nebo valné hromadě. Ředitel tedy generálně reprezentuje a zastupuje spolek, činí za něj právní jednání a je kontrolován představenstvem.
 8. Do působnosti ředitele nepatří:
 1. rozhodnutí o jmenování ředitele a o jeho odvolání;
 2. rozhodnutí o přijetí za člena SOVAK ČR a o jeho druhu členství;
 3. rozhodnutí o zrušení členství člena v SOVAK ČR;
 4. rozhodnutí o zřízení, náplni činnosti a složení komisí, o jejich zrušení či o změně jejich složení nebo náplni činnosti. Ředitel je však toto oprávněn navrhovat představenstvu k rozhodnutí;
 5. rozhodnutí o jmenování nebo odvolání předsedy komise. Ředitel je však oprávněn toto navrhovat představenstvu k rozhodnutí;
 6. rozhodnutí o svolání valné hromady;
 7. výkon usnesení valné hromady, je-li jím pověřeno přímo představenstvo.
 1. Ředitel může ve své působnosti vybraným osobnostem, které se významně zasloužily nebo přispěly k rozvoji oboru vodovodů a kanalizací v daném roce udělit ocenění „Výroční cena ředitele SOVAK ČR“. Ředitel ocenění uděluje osobnosti za mimořádný přínos pro vodohospodářský obor nebo přímo pro SOVAK ČR. Ocenění bude zpravidla předáno u příležitosti některé z významných akcí pořádaných SOVAK ČR v roce následujícím po uskutečnění mimořádného přínosu. Ocenění může být uděleno vybrané osobnosti opakovaně.

Oddíl pátý – Odborné komise představenstva SOVAK ČR

§ 25 Postavení a působnost komisí

 1. Komise jsou poradními orgány představenstva SOVAK ČR.
 2. O jejich ustavení, zaměření, složení a jejich činnosti, jakož i o jejich zrušení rozhoduje představenstvo.
 3. Představenstvo vydává jednací řád, který vymezuje rámec jejich činnosti.
 4. Předsedu komise jmenuje a odvolává představenstvo SOVAK ČR.
 5. Zasedání komise svolává předseda komise nebo jiný jím pověřený člen komise prostřednictvím kanceláře SOVAK ČR. Zasedání může svolat také ředitel nebo představenstvo SOVAK ČR.
 6. Jednání komisí se řídí jednacím řádem komisí dle odst. 3. Ředitel na základě pověření představenstva koordinuje činnost komisí. Komise, v případě, že připravují stanovisko SOVAK ČR, jsou povinny návrh stanoviska předložit prostřednictvím ředitele ke schválení představenstvu.

Hlava V.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU

§ 26 Účetní období

 1. Účetním obdobím SOVAK ČR je kalendářní rok.

§ 27 Účetnictví

 1. SOVAK ČR vede účetnictví předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
 2. Sestavení řádné účetní, popř. mimořádné, konsolidované nebo mezitímní závěrky zajišťuje Představenstvo. Sestavenou účetní závěrku předloží představenstvo kontrolní komisi k přezkoumání a poté nejbližší valné hromadě ke schválení.

§ 28 Příjmy SOVAK ČR

 1. Příjmy SOVAK ČR tvoří:
 1. příjmy z výkonů vlastní činnosti;
 2. členské příspěvky;
 3. mimořádné dobrovolné příspěvky;
 4. dary, dědictví;
 5. účelové příspěvky;
 6. případně dotace a jiné formy podpory.
 1. Za správu majetku zodpovídá ředitel a o výsledcích hospodaření a stavu majetku informuje pravidelně nejméně čtyřikrát ročně představenstvo.
 2. SOVAK ČR zodpovídá za své závazky do výše svého majetku. Členové SOVAK ČR za závazky SOVAK ČR neručí.

Hlava VI.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLKU

§ 29 Zrušení SOVAK ČR

 1. Zrušení SOVAK ČR nastává:
 1. jestliže počet jeho členů klesne pod pět;
 2. jestliže o jeho zrušení rozhodne Valná hromada.
 1. Likvidace SOVAK ČR nastává do jednoho měsíce poté, co nastane některá z výše uvedených skutečností.
 2. O způsobu likvidace, jmenování likvidátora a souvisejících jednáních rozhodne valná hromada.

§ 30 Zánik SOVAK ČR

 1. SOVAK ČR zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

Hlava VII.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 31 Přechodná ustanovení

 1. Stanovy a jejich změny jsou platné dnem jejich přijetí valnou hromadou.

§ 32 Výkladová ustanovení

 1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem ke změně právních předpisů, nebo k jejich znění v době schválení tohoto textu stanov, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo bude zjištěno, že některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, pak nastoupí způsob řešení, jež je pro danou situaci obvyklé a přiměřené.

§ 33 Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou uloženy v sídle SOVAK ČR a po jejich schválení je úplné znění stanov zveřejněno na webových stránkách SOVAK ČR a ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu.

E T I C K Ý    K O D E X

Č L E N Ů

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s.

schválený valnou hromadou dne 30. 6. 2021

Preambule

Řádný, přidružený i čestný člen SOVAK ČR se podílí na významném společenství subjektů, které soustavně usilují o spoluvytváření předpokladů pro rozumné, hospodárné, spravedlivé a trvale udržitelné podmínky při vlastnictví, správě, provozování, výstavbě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury nebo spolupráci s vodohospodářským oborem.

Hlava I

Společenská odpovědnost členů SOVAK ČR

Řádný člen SOVAK ČR si je vědom, že při své činnosti nakládá s vodou jako nenahraditelným přírodním zdrojem. Proto se dobrovolně zavazuje v praxi postupně zavádět a používat nejlepší dostupné technologie vytvářející předpoklady pro její šetrné využívání jako zdroje pro výrobu pitné vody a pro její kvalitní čištění před návratem do přírodního koloběhu.

Profesní ctí řádného člena SOVAK ČR je vlastnit, spravovat či provozovat vodohospodářskou infrastrukturu s péčí řádného hospodáře, s důrazem na zajištění plynulé dodávky kvalitní pitné vody a na bezpečné odvádění a čištění odpadních vod.

Řádný člen SOVAK ČR se zavazuje při svém hospodaření vytvářet dostatečné zdroje na obnovu vodohospodářského majetku, aby zajistil jeho dlouhodobou spolehlivost a fungování pro další generace.

Řádný a přidružený člen SOVAK ČR prosazuje ve svých činnostech obecně uznávané zásady poctivého obchodního styku a serióznost v jednání a podnikání.

Řádný a přidružený člen SOVAK ČR usiluje svou podnikatelskou činností o dosažení vysokého především kvalitativního standardu v podnikatelských aktivitách ve vodohospodářském oboru.

Každý člen SOVAK ČR v rámci svých možností provádí osvětovou činnost zaměřenou na ochranu vody jako jednoho z nenahraditelných přírodních fenoménů. V osvětě se též věnuje zavádění moderních technologií ve vodohospodářském oboru, ve vztahu k ochraně lidského zdraví a přírody.

Hlava II

Závazky člena SOVAK ČR na pracovišti

Řádný a přidružený člen SOVAK ČR vytváří pro své zaměstnance vhodné pracovní podmínky, za nichž mohou rozvíjet své profesní dovednosti a schopnosti. Zaměstnanci jsou vedeni k porozumění potřebám všech zákazníků, ale také dodavatelů a dalších spolupracujících orgánů a organizací. Zaměstnanci jsou vedeni k odpovědnosti a čestnému jednání. Každý zaměstnanec člena SOVAK ČR má možnost se svým nadřízeným hovořit o etických otázkách i dilematech a svobodně vyjádřit svůj názor.

Hlava III

Dodržování Etického kodexu SOVAK ČR

Každý člen SOVAK ČR má právo i povinnost oznámit závažné porušování Etického kodexu SOVAK ČR kterémukoliv z členů představenstva spolku, který je předloží k projednání na jeho nejbližším zasedání.

Dohled nad dodržováním Etického kodexu je v pravomoci představenstva SOVAK ČR.

Stáhnout dokument v PDF