Přejít k hlavnímu obsahu

SOVAK ČR zasílá stanovisko k návrhu směrnice – aktualizovaná pravidla používání některých hnojivých látek ze statkových hnojiv (RENURE). Problematika aplikace dusičnanů a hnojiv se výrazně dotýká zdrojů pitné vody určené k lidské spotřebě.

Základním problémem je, že v návrhu není přednostně řešen potenciální dopad na vodní zdroje, a to zejména ty, které jsou využívány k odběru vody určené k lidské spotřebě.

Znečištění zdrojů vody dusičnany ze zemědělských zdrojů v ČR je trvalý problém. Dokazují to statistiky Výzkumného ústavu rostlinné výroby – u povrchových zdrojů je u 49,6 % rostoucí trend koncentrace dusičnanů (klesající trend 37,4 %), u podzemních zdrojů je rostoucí trend u 14,3 % (klesající trend 13,9 %; 61,8 % trend není možné stanovit). 

Dusičnany jsou znečišťujícími látkami, které nejčastěji způsobují špatný chemický stav vod s významným dopadem na vodní útvary, kde je voda odebírána pro lidskou spotřebu. Na mnoha místech jsou provozovatelé vodovodů nuceni míchat vodu z různých zdrojů, aby vyhověli požadavku koncentrace dusičnanů v pitné vodě, nebo používat technicky složité a nákladné procesy úpravy vody (nejvyšší mezní hodnota pro dusičnany dle směrnice EU 2020/2184 i dle vyhlášky ČR 252/2004 Sb., v platném znění v pitné vodě je 50 mg/l). Stále přetrvávají v ČR zásobované oblasti pitnou vodou s dočasně udělenou výjimkou pro nejvyšší mezní hodnotu dusičnanů ze strany Orgánu ochrany veřejného zdraví.

V návrhu směrnice chybí posouzení dopadů navrhovaných změn. Povolení 100 kg N/hektar/rok navíc, který se získá z hnojivých látek ze statkových hnojiv (RENURE) ke 170 kg N/hektar/rok, které představuje povolené množství syntetických hnojiv v oblastech ohrožených dusičnany, v ČR stanovené jako zranitelné oblasti, by mělo být možné pouze po provedení důkladného posouzení dopadu, aby se prokázalo, že takové navýšení nemá žádný další dopad na vodní útvary. Použití hnojiv RENURE by mělo být povoleno pouze v případě, že se používají jako náhrada hnoje nebo syntetických hnojiv. Nemělo by se jednat o navýšení přísunu dusíku. U hnojiv RENURE by měl být aplikován substituční přístup místo aditivního.

Účelem nitrátové směrnice je chránit vodní zdroje, tedy zabránit dusičnanům ze zemědělských zdrojů, aby ve zvýšené míře ovlivňovaly vodní útvary. Jakákoli změna směrnice by měla mít ve své podstatě zakotvenou ochranu vodních zdrojů, nikoliv změnu směrnice na správu živin, tím spíše, pokud je to na úkor ochrany vodních útvarů.

Ing. Vilém Žák
ředitel a člen představenstva SOVAK ČR

Kategorie:
Stanoviska